International Sugar Journal

Guangxi Su Group Co Ltd

20/fl Xincheng International Building, Minzu Avenue, Nanning, Guangxi 530022, China.
Tel:+86 771 551 6685 / 555 5290 Fax:+86 771 551 4690
Email: info@sugroup.cn Website: www.sugroup.cn